Pravidla soutěže

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Této soutěže se mohou účastnit osoby splňující podmínky uvedené v těchto pravidlech:

1. Organizátor

MIJO Enterprise s.r.o.

Tři Vršky 532

Králův Dvůr 267 01

IČ: 09990968

(dále jen „Organizátor“)

2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, v týmu musí být vždy jedna osoba starší osmnácti let s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže a která je babičkou/dědečkem, prababičkou/pradědečkem, dítěte, které je součástí týmu.

3. Obsah a trvání soutěže, výběr výherců

Soutěžící má dvě varianty zapojení do soutěže. Prvním způsobem je uveřejnění v době trvání soutěže libovolného množství fotografií / videa, s vyobrazením mimo jiné vnoučete, které vaří, peče nebo jinak připravuje pokrm včetně daného receptu na svém veřejném instagramovém profilu. Fotografie / video musí být označeno hashtagem #propojenigeneraci, #pecusbabickou / #pecusdedeckem a instagramovým účtem @propojeni_generaci a @readydoskoly.

Druhým způsobem zapojení se do soutěže je vytištění fotografií výše uvedených, a napsání dopisu o zážitcích ze společného pečení formou dopisu (společně zasílejte na adresu Mijo Enterprise, Tři Vršky 532, Králův Dvůr 267 01, obálku označte názvem “propojení generací “).

Postupujícím týmem soutěže se stávají soutěžící, kteří splnili všechny podmínky pro účast v soutěži a současně byly jejich příspěvky (fotografie/videa/dopisy) vybrány porotou určenou Organizátorem. Výherce vybere odborná porota v národním finále v Praze, kam postoupí tři týmy z každé kategorie. V Praze vybere odborná porota výherce z každé kategorie na základě jejich kuchařského umění, které v kuchyni fyzicky předvedou.

Soutěž potrvá od 1. 9. (včetně) do 10.12. (včetně) aktuálního roku. Soutěžící účastí v soutěži dává výslovný souhlas, současně poskytuje souhlas i jako rodinný zástupce dítěte, že může být jeho i dítěte soutěžní fotografie/video a recept uveřejněno na instagramovém profilu organizátora, na Facebooku, webových stránkách www.readydoskoly.cz a že může být využito k propagaci soutěže po dobu jejího trvání. Organizátor zveřejní vítěze na akci národního finále soutěže, které se uskuteční v Praze v období 16. 11. – 10. 12. daného roku. O přesném termínu Vás budeme s předstihem informovat.

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují pokyny v těchto pravidlech, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví), nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo pravidla sociální sítě Instagram, nebo u nichž nebude dán souhlas s uveřejněním fotky/videa dítěte.

4. Výhra

Ocenění pro 1. místo v kategorii MŠ a I. stupeň ZŠ.

Ocenění pro 2. a 3. místo v kategorii MŠ a I. stupeň ZŠ.

Všichni přihlášení obdrží také malou cenu za účast v soutěži.

5. Předání výhry

Výherce 1. – 3. místa v každé kategorii vyhlásíme na akci národního finále v Praze ve výše uvedeném termínu, taktéž výhry budou předány na finále. Všechny přihlášené, kteří se nedostanou do národního finále, obešleme s malým dárkem v období 16.11. – 10.12. daného roku. Všichni přihlášení souhlasí s tím, že poskytnou Organizátorovi adresu pro doručení malého dárku, nejpozději do konce listopadu daného roku. Po uplynutí tohoto termínu ztrácí nárok na dárek.

6. Práva a povinnosti

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit soutěžní fotografie/videa, jména a příjmení soutěžících a výherců s uvedením výhry, a to v rámci všech svých marketingových aktivit, zejména na sociálních sítích a webových stránkách www.readydoskoly.cz. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat nevýherním soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní fotografie nepovažuje za výherní.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, zavazuje se je plně dodržovat a uděluje Organizátorovi výslovný souhlas (souhlas poskytuje i jako rodinný zástupce dítěte) se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů týkajících se jeho osoby a dítěte, tj. jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město), datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, fotografie, a dále souhlas se zařazením těchto údajů do databáze Organizátora a s následným zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Organizátora, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 2 let let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením výsledků souhlasu má za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora.

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že Organizátor soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydaní jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Dále soutěžící poskytuje souhlas s tím, že v době akce národního finále v Praze, v soutěži, mohou být Organizátorem, pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a dítěte, a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Organizátora a s ním spolupracujících osob, a to bez množstevního a územního omezení a bez nároku na jakoukoli úplatu. Bez udělení tohoto souhlasu soutěžící ztrácí nárok na výhru a účast v soutěži samotné.

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem nevyhovují těmto podmínkám soutěže.

Organizátor může dle vlastního uvážení soutěž kdykoli zrušit. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit řádný chod soutěže, nebo soutěž, nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž nebo změnit tato pravidla soutěže.

Vyprodáno!


Velmi nás těší Váš zájem, který předčil naše očekávání. Momentálně máme v našem e-shopu zcela vyprodáno a těšíme se na další vydání. Poslední kusy publikace můžete objednávat u našich partnerů jako je Luxor.cz, Megaknihy.cz, apod. Děkujeme!

This will close in 0 seconds